Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W DĘBNIE (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/227/2008 z dnia 27 listopad 2008 roku)

 

 

STATUT

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

MIASTA I GMINY W DĘBNIE

(tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie

Nr XXXIV/227/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku)

 

S T A T U T

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

MIASTA I GMINY W DĘBNIE

 

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zwana dalej - „Biblioteką” jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej na podstawie:

 1. Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami),

 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),

 1. Ustawy z dn. 19.XI.1999r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178),

 1. Niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dębno.

 1. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Biblioteki w imieniu organizatora jest Burmistrz Dębna.

§ 3

 1. Biblioteka główna usytuowana jest w mieście Dębnie

Adres: 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 32,

terenem jej działalności jest miasto i gmina Dębno.

 1. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i gminy, której podlegają filie we wsiach: Cychry, Dargomyśl, Różańsko, Warnice oraz miejska Nr 1 przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła.

 1. W rejestrze prowadzonym dla instytucji kultury Biblioteka wpisana jest pod nr 1.

Rozdział II

Cele i Zakres Działalności

§ 4

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

§ 5

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

 1. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, a także innych materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

 1. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym.

 1. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

 1. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych miasta i gminy.

 1. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego miasta i gminy.

§ 6

 1. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej.

 1. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Rozdział III

Organy Biblioteki i Organizacja

§ 7

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Na czas nieobecności dyrektora zastępstwo w pełnym zakresie zadań i kompetencji pełni z-ca dyrektora.

2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki.

§ 8

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

 1. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są wg zasad określonych w zakładowym regulaminie wynagradzania.

§ 9

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, oddział dla dzieci, Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej, Punkt Informacji Europejskiej, filie biblioteczne, a także inne agendy służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych.

 

§ 10

Przy bibliotece i jej filiach mogą działać „koła przyjaciół Biblioteki”, towarzystwa i fundacje - powołane na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 11

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych agend ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 12

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną.

 1. Organizator nie odpowiada za zobowiązania Biblioteki.

Rozdział IV

Majątek i Gospodarka Finansowa Biblioteki

§ 13

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14

Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków otrzymywanych od organizatora, z dochodów własnych uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i z innych źródeł.

§ 15

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • sprzedaży artykułów przemysłowych (m.in. książek, kaset, twórczości artystycznej),

 • świadczenia usług w zakresie kserokopiowania, udostępniania kaset video i audio, korzystanie z internetu oraz faksu,

 • wydawania i rozpowszechniania czasopism,

 • przepisywania komputerowego tekstów,

 • oprawiania materiałów,

 • prowadzenia punktu gastronomicznego.

Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe oraz ponadstatutowe.

§ 16

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 1. Organizator zapewnia, w formie dotacji, środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej a w szczególności na:

 • wynagrodzenia pracowników, wynikające z zatwierdzonych regulaminów - organizacyjnego i wynagradzania;

 • utrzymanie obiektów w których ta działalność jest prowadzona.

Dotacja udzielana jest na podstawie złożonego wniosku, zawierającego szczegółowy plan działania oraz kalkulację kosztów i przychodów dla każdego zadania na formularzach opracowanych przez organizatora dla instytucji kultury, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy przychodami własnymi instytucji a kosztami działalności.

 1. Biblioteka jest zobowiązana do składania sprawozdań, w terminie do 15 lipca roku budżetowego za I półrocze, a do 31 stycznia roku następnego rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego zawierającego zestawienie przychodów i kosztów z realizacji każdego zadania. Ponadto obowiązana jest do przekazywania w terminie 7 dni - na życzenie organizatora - informacji o zakresie i sposobie realizacji zadań.

§ 17

Mienie Biblioteki stanowią środki trwałe oraz inne środki materialne i finansowe.

§ 18

 1. Statut Bibliotece nadaje organizator.

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 19

Biblioteka używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek godła państwa i napisem w otoku „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie”.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piotrowska 25-05-2005 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 04-11-2014 16:35