Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. ANTONIEGO DOBROWOLSKIEGO W DĘBNIE

Zarządzenie Nr 27/8/2016 

Burmistrza Dębna 

z dnia 2 marca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 406, zm. z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505.) w związku z art.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie. 

§ 2. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Dębna

P. Downar

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/8/2016 
Burmistrza Dębna 
z dnia 2 marca 2016 r. 

KONKURS  NA  KANDYDATA  NA  STANOWISKO  DYREKTORA  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY  IM. ANTONIEGO DOBROWOLSKIEGO W DĘBNIE

 

Burmistrz Dębna 

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 2 ustawy z dn.27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) 

ogłasza 

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie 

1. Wymagania niezbędne: 

a)     wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie bibliotekarskie, kulturoznawstwo, kulturalno-oświatowe, animacji kultury, lub studia wyższe magisterskie oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa. 

b)     co najmniej 3 letni staż pracy (preferowane zatrudnienie w bibliotekach). 

c)     doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim lub w działalności kulturalno-społecznej, 

d)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

e)     niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

f)     obywatelstwo polskie, 

g)     znajomość aktów prawa: 

-     ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych z nią związanych, 

-     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) w zakresie dot. gospodarki finansowej w instytucji kultury, 

-     ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), 

-     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 

h)     umiejętności organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne. 

2. Oferty powinny zawierać: 

a)     Zgłoszenie udziału w konkursie, 

b)     Życiorys zawodowy – CV z kontaktem telefonicznym, 

c)     Koncepcje funkcjonowania biblioteki, 

d)     Kwestionariusz osobowy z fotografią, 

e)     Dokumenty stwierdzające kwalifikacje i doświadczenie  (świadectwo, dyplomy, itp.), 

f)     Zaświadczenie o stanie zdrowia, 

g)     Oświadczenie o niekaralności, 

h)     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) 

3. Autoprezentacja i prezentacja koncepcji funkcjonowania biblioteki odbędzie się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym. 

4. Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie można zapoznać się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie, przy ul. Mickiewicza 32,  74-400 Dębno, tel. 95 760 2685. 

5. Zatrudnienie odbędzie się na podstawie powołania na stanowisko dyrektora. 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul.  Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie” do dnia 8 kwietnia  2016 r. do godz. 15.00. 

Oferty, które wpłyną do urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dębna. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bończak-Dolińczyk 08-03-2016 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 08-03-2016 11:19