Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje

 

 

 

W ramach Biblioteki działają następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

 1. Zastępca Dyrektora Biblioteki

 2. Główny Księgowy

 3. Dział Udostępniania Zbiorów

 

4. Dział Instrukcyjno-Metodyczny

 

5. Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Zastępca Dyrektora Biblioteki zajmuje się w szczególności:

 • precyzowaniem szczegółowych zadań oraz inicjowaniem nowych metod i form pracy,

 • nadzorem nad realizacją zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego, Działu Udostępniania Zbiorów, Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów,

 • gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów a głównie ich kontrolą i selekcją,

 • wykonywaniem zadań powierzonych przez Dyrektora,

 • zastępowaniem Dyrektora podczas jego nieobecności,

 • czuwaniem nad prawidłową ewidencją stanu składników majątkowych Biblioteki,

 • gromadzeniem informacji o pracy bibliotek i innych dotyczących ich funkcjonowania,

 • gromadzeniem i odpowiedzialnością za prawidłowość danych statystycznych składanych odpowiednim organom.

 

Główny Księgowy:

 

1. Główny Księgowy zajmuje się obsługą finansowo-księgową Biblioteki.

 

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • wykonywanie wszystkich zadań i czynności wchodzących w zakres obowiązków i uprawnień głównego księgowego, wynikających z  Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. z późniejszymi zmianami)

 • opracowywanie projektów rocznych planów finansowych - przychodów i kosztów,

 • sprawdzanie pod względem rachunkowym i zatwierdzanie do wypłaty dowody,

 • prowadzenie rachunkowości Biblioteki,

 • wycenianie spisów z natury i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,

  sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z wykonania budżetu.

 • sporządzanie sprawozdawczości i informacji ekonomicznych o instytucji,

 • nadzorowanie pracy kasjera i prowadzenie kontroli kasy,

 • współpraca z Działem Administracyjno - Gospodarczym w zakresie powiązanym z pełnieniem swojej funkcji.

 

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 

1. Zajmuje się organizacją zakupów i czasopism dla Biblioteki i jej filii:

 • zakupuje i wycenia książki i inne materiały rzadkie, cenne oraz nowości poza siecią księgarską,

 • pozyskuje potrzebne pozycje z darów od osób prywatnych, instytucji, wydawnictw i in.,

 • klasyfikuje i kataloguje zbiory Biblioteki i filii,

 • prowadzi kartotekę dezyderatów odnośnie zakupu księgozbiorów,

 • udziela bibliotekom filialnym pomocy w zakresie opracowania, selekcji i kontroli zbiorów,

 • prowadzi analizę stanu struktury księgozbiorów w Bibliotece oraz filiach,

 • przeprowadza selekcję i kontrolę zbiorów w Bibliotece,

 • sprawuje nadzór merytoryczny nad zbiorami w Bibliotece i filiach,

 • udziela zaleceń pracownikom Działu Udostępniania Zbiorów odnośnie gromadzenia, opracowania, kontroli i selekcji,

  prowadzi dokumentację zakupu, selekcji ubytków

 

Dział Udostępniania Zbiorów

 

1. Dział stanowią wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz filie - w Dębnie przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła, w Różańsku, Cychrach, Dargomyślu, Warnicach:

 • zapewnia wolny dostęp do półek, z wyjątkiem czytelni gdzie książki i inne materiały podaje bibliotekarz a czytelnik korzysta z nich na miejscu,

 • udostępnia księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, na który składa się literatura piękna, popularno - naukowa oraz dziecięca,

 • udostępnia zbiory specjalne: obrazy, nuty, płyty analogowe i kompaktowe CD, kasety muzyczne, materiały do nauki języków obcych, książki, czasopisma itp.,

 • sprowadza dla potrzeb czytelników uczących się i dokształcających książki z innych bibliotek krajowych,

 • udostępnia książki i czasopisma pacjentom Szpitala Miejskiego,

 • obsługuje punkty biblioteczne na terenie miasta - Przedszkola Nr 1, 2.

 • sprowadza dla ludzi niepełnosprawnych książki „mówione”,

 • czytelnie tworzą i systematycznie uzupełniają własne materiały informacyjne tj. kartoteki zagadnieniowe, teczki wycinków prasowych i spisy bibliograficzne, użytkownikom Biblioteki udostępnia publikacje regionalne oraz źródła informacji o regionie,

 • na podstawie katalogów zbiorów, kartotek, księgozbioru podręcznego, komputerowej bazy danych i innych materiałów udziela informacji z wszystkich dziedzin wiedzy,

 • pracownicy Działu Udostępniania Zbiorów:

 1. opracowują na zamówienie zestawienie bibliograficzne,

 2. oprowadzają wycieczki po Bibliotece, prowadzą lekcje biblioteczne, organizują wystawy,

 3. prowadzą różne formy pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

 4. sporządzają odbitki ksero z materiałów własnych i z zewnątrz,

 5. wypożyczają kasety video i książki mówione,

 6. sygnują i oprawiają w folie księgozbiór.

 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

 

1. Sprawuje opiekę merytoryczną nad działalnością Bibliotek i filii:

 • zbiera, grupuje i analizuje dane statystyczne z zakresu działania bibliotek i udziela o nich wszelkich informacji,

 • organizuje szkolenia, praktyki i udziela instruktażu w zakresie prac bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących sprzętu, programów i usług komputerowych,

 • przygotowuje i wydaje materiały szkoleniowo-metodyczne oraz bibliograficzne na aktualne tematy,

 • nawiązuje współpracę z bibliotekami wyższych szczebli i sieci a także bibliotekami zagranicznymi,

 • sprawuje pieczę nad rozwojem i edukacją personelu bibliotecznego w zakresie usług informacyjnych,

 • inspiruje i promuje formy edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz wydawniczej.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

1. Zajmuje się sprawami kancelaryjnymi i gospodarczymi:

 • wykonuje czynności kancelaryjne: rozdziela, wysyła i rejestruje korespondencje,

 • sporządza plany i sprawozdania z pracy i usług bibliotecznych,

 • administruje i gospodaruje lokalami Biblioteki,

 • zaopatruje w sprzęt biblioteczny i materiały piśmienniczo-papiernicze,

 • zajmuje się serwisem i konserwacją sprzętu komputerowego, RTV, kserokopiarek,

 • zajmuje się utrzymaniem porządku i czystości w obiektach,

 • prowadzi drobne naprawy i konserwacje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piotrowska 11-09-2003 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 03-11-2014 17:44