Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Ogłoszenie nr 304713 - 2016 z dnia 2016-09-02 r.

 

Dębno: REMONT ŚCIAN PIWNIC Z WYKONANIEM PRZEPONY

(INIEKCJI)BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I URZĘDU STANU

CYWILNEGO W DĘBNIE d. WIILLA FABRYKANCKA (WILLA LAUE)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz

z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego

Dobrowolskiego, krajowy numer identyfikacyjny 21001988200000, ul. ul. Mickiewicza 32,

74400 Dębno, woj. zachodniopomorskie, państwo , tel. 0-95 7602685, e-mail

biblioteke@poczta.onet.pl, faks 0-95 7690686.

Adres strony internetowej (URL): www.biblioteka.debno.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można

uzyskać pod adresem (URL)

nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia

tak

www.biblioteka.debno.com.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

osobiście, pocztą lub przez posłańca bezpośrednio do siedziby zamawiającego.

Adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego, ul.

Mickiewicza 32, 74-400 Dębno, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ŚCIAN PIWNIC Z

WYKONANIEM PRZEPONY (INIEKCJI)BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I

URZĘDU STANU CYWILNEGO W DĘBNIE d. WIILLA FABRYKANCKA (WILLA

LAUE)

Numer referencyjny: 114/6/2016

 

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót

budowlanych polegających na osuszeniu ścian i naprawy uszkodzonych tynków i izolacji,

wykonanie przepony przeciwwilgociowej w postaci iniekcji oraz zabezpieczenie i naprawa

uszkodzonej izolacji zewnętrznej budynku Biblioteki Publicznej i Urzędu Stanu Cywilnego w

Dębnie d. Willa Fabrykancka. Obiekt jest położony na działce nr 372/1 i wpisany do rejestru

zabytków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja budowlana, w

szczególności projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

3. Zamawiający załącza, wyłącznie jako dokument pomocniczy, przedmiar robót.

Wykonawca musi pamiętać, że zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczania i

podstawą wyliczenia ceny oferty jest projekt budowlany oraz STWiOR. 4. Jeżeli w

jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, STWiOR pojawią się nazwy własne

materiałów, maszyn lub urządzeń, należy je rozumieć jako materiały, maszyny i urządzenia o

parametrach takich jak wskazane lub równoważne. Jako równoważne rozumie się materiały,

urządzenia, maszyny o parametrach technicznych minimum takich jak materiały, maszyny,

urządzenia wskazane z nazwy w przedmiotowej dokumentacji. 5. Wyłoniony wykonawca,

będzie zobowiązany do przygotowania w uzgodnieniu z zamawiającym i dostarczeniu w

terminie 5 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji

robót. W harmonogramie muszą zostać wyodrębnione w oddzielnej pozycji/ pozycjach roboty

zewnętrzne. 6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za

wady na przedmiot zamówienia na okres min 3 lata od dnia odbioru końcowego inwestycji

przez Zamawiającego. 7. Przy realizacji robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany

zatrudniać pracowników na umowę o pracę. Obowiązek ten dotyczy w szczególności

pracowników ogólnobudowlanych, malarzy, brukarzy oraz innych pracowników, których

rodzaj wykonywanej pracy wskazuje na konieczność posiadania umowy o pracę. 8. W

przypadku zatrudnienia kierowników robót niezbędnych przy realizacji zamówienia, którzy

prowadzą własną działalność gospodarczą – wykonawca może zatrudnić te osoby na umowę

cywilnoprawną jako podwykonawców. 9. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany

dostarczyć w terminie 5 dniu od zawarcia umowy na realizację zamówienia, wykaz wyżej

wskazanych stanowisk wraz z oświadczeniem, że osoby pracujące na tych stanowiskach są

zatrudnione na umowę o pracę. 10. Zamawiający zachowuje prawo do kontroli w każdym

momencie realizacji zamówienia, stanowisk i osób wykonujących pracę przy realizacji

zamówienia, i żądania od wykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających, fakt

zatrudnienia osób na umowę o pracę.

 

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:45212330-8, 45212350-4

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:

data zakończenia: 12/12/2016

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku. Warunek zostanie

oceniony w oparciu złożone przez Wykonawcę oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2

ustawy Pzp., na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 150.000,00 PLN

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną ubezpieczenia 200.000,00 PLN

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym

okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich

wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty

te zostały wykonane należycie. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością

przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna przebudowę lub remont budynków

zabytkowych, w zakresie którego występowały roboty ogólnobudowlane oraz renowacyjne

wartości minimum 200.000,00 zł każda z robót. Warunek zostanie oceniony w oparciu

złożone przez wykonawcę dokumenty, na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Uwaga: Warunek

musi zostać spełniony samodzielnie przez Wykonawcę ubiegającego się o zamówienie, lub

jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, lub samodzielnie przez

podmiot udzielający zasobu wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a

ustawy Pzp. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą prawo do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie

uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności

 

 

konstrukcyjno – budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym

samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach

zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz.

932) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) tj. osoba której odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub

spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12. 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Nadto osoba ta musi

posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach

spełniającą wymagania określone w art. 37c, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1446 ze zm.),

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 4) oświadczenia wykonawcy o

niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5)

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub

finansowej, o którym mowa w pkt V.2.1. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: 1)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2)

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt V.2.2) SIWZ,

zamawiający żąda od wykonawcy: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykazu osób, skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00

złotych (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z

2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 76 8355 0009 0014 1732 2000 0001

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy wadium znak sprawy 114/6/2016.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Wadium w formie pieniężnej

(przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym

terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 5. Wadium w formie

poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w

Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno, Dział Gromadzenia i

Opracowania Zbiorów, w terminie nie późniejszym, niż termin składania ofert. Wykonawca

winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. 6. W przypadku wniesienia wadium w

formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, z treści dokumentu musi

wynikać, że gwarancja jest bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania

ofertą tj. 30 dni. 7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od

spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. W przypadku

przedłożenia gwarancji niezgodnej z ust. 6 lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe

zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 8. Zamawiający zwraca

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego rozdziału. 9. Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60.00

okres gwarancji i rękojmi 30.00

skrócenie terminu realizacji zadania 10.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający

przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje

możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność

zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) koniecznością wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu

zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa

lub b) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków

klimatycznych lub c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

lub d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez

Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub e) wstrzymaniem prac budowlanych przez

właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub f) opóźnieniem

związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo

budowlane dokumentów lub g) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy

lub h) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 19/09/2016, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu

> Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.09.2016.16.20.42_OgA_oszenie_nr_304713.doc 2016-09-06 16:20:42 107,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.09.2016.16.42.47_Biblioteka_DA_bno_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-06 16:42:47 295,2KB 15 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.09.2016.16.42.47_SIWZ_i_zaA_A_czniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-09-06 16:42:47 5,8MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bończak-Dolińczyk 06-09-2016 16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 06-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 06-09-2016 17:12