Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w 2023 roku"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                                                                                                                                                                                              Dębno, dnia 15.11.2022 r.

w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

ul. A. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85

e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

www.biblioteka.debno.com.pl

                                                                                                                                   

BPMiG:154.6.P.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w 2023 roku”.

I. Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno, NIP 597-102-18-00, REGON 210019882, tel. 95 760 26 85, www.biblioteka.debno.com.pl, e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: Anna Bończak-Dolińczyk.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu składu komputerowego, łamania stron oraz druku jedenastu numerów czasopisma Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny. ISSN 1641-3679. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Projekt graficzny - skład komputerowy, łamanie stron czasopisma każdorazowo według wskazówek Zamawiającego;

- Okładka - kolor 4/4, papier kredowy błyszczący o gramaturze 115-130 g.;

-  Pozostałe 16 stron biuletynu  - kolor 4/4, papier kredowy błyszczący o gramaturze co najmniej 90 g.;

- Format: A4 pion o wymiarach 210 x 297 mm;

- Nakład: 1500 egzemplarzy;

- Ilość stron z okładką: 4 + 16;

- Lakierowanie, foliowanie okładki: lakier dyspersyjny;

- Oprawa zeszytowa (dwie zszywki);

- Rodzaj zszywek: płaskie;

- Miesięcznik (w tym, że  miesiąc lipiec i sierpień jest numerem łączonym);

- Każdy egzemplarz będzie zawierał na pierwszej stronie okładki poniższe informacje jako elementy stałe:

a) pełny tytuł  „Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny”,

b) numer ISSN,

c) numer indeksu,

d) nakład,

e) kolejny numer zgodnie z kontynuacją (przykładowo Nr 1/224 styczeń 2023),

f) logo miasta,

g) informację o zawartości numeru.

Dostarczenie przedmiotu zamówienia (czasopisma) do siedziby Zamawiającego w paczkach zapakowanych po 10x10 egz., 10x20 egz., 10x30 egz., 18x50 egz. (razem 1 500 egzemplarzy), w terminie 1 dnia od wykonania druku czasopisma nie później niż w terminie do dnia określonego w pkt III Zapytania Ofertowego.

Objętość:

- 20 stron w każdym wydanym numerze (z uwzględnieniem możliwości dodrukowania stron w ilości:

  • dodatkowe 4 strony (nakład 1500 egzemplarzy)
  • dodatkowe 8 stron (nakład 1500 egzemplarzy)

w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Pożądany termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie z chwilą podpisania umowy; zakończenie 31.12.2023 r.

2. Termin wydania czasopisma w każdym miesiącu oraz termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego:

- Merkuriusz Dębnowski nr 1 – do 26 stycznia 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 2 – do 23 lutego 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 3 – do 27 marca 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 4 – do 25 kwietnia 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 5 – do 25 maja 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 6 – do 26 czerwca 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 7-8 – do 28 sierpnia 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 9 – do 26 września 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 10 – do 26 października 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 11 – do 27 listopada 2023 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 12 – do 21 grudnia 2023 r.

IV. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

V. Kryteria wyboru ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium czasu realizacji, przy czym Zamawiający ustala punktację:

1. Cena - 55 pkt, (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana × 55 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego);

2. Cena dodatkowa - 5 pkt, cena za dodatkowe strony (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana × 5 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia;

3. Czas przygotowania projektu - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:

  1. 20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 1 dnia roboczego,
  2. 15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
  3. 10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
  4. 5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 3 dni robocze.                                                                                                                                              

4. Czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego całego nakładu zgodnie z zapisami umowy - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:

  1. 20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
  2. 15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
  3. 10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 4 dni roboczych,
  4. 5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 4 dni robocze.

VI. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń:

  Dokumenty wymagane:

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;

- Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia - załącznik nr 3

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem”.

VII. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:  Wzór umowy na wykonanie usługi - załącznik nr 2 zaakceptowany przez Wykonawcę.

VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz forma jego wniesienia (jeżeli jest wymagane):

Nie dotyczy.

IX. Warunki gwarancji / rękojmi:    

Nie dotyczy.

X. Sposób przygotowania oferty:

1. Przygotowanie oferty

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

- zawarta informacja o kosztach dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.

Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na powyższy adres z następującym oznakowaniem: ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w 2023 roku”,

lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

Niezależnie od formy składania oferty, liczy się godzina i data wpływu do siedziby Zamawiającego.

XI. Miejsce i termin złożenia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

ul. A. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

do dnia 29.11.2022 r. do godz. 1200

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.biblioteka.debno.com.pl

3.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.

5.  Zaproszenie zamieszczono na stronie: www.biblioteka.debno.pl oraz na BIP.

 

 

                                                                                     Monika Piotrowska

                                                                             dyrektor Biblioteki Publicznej                

                                                                                Miasta i Gminy w Dębnie

                                                                                   im. A. Dobrowolskiego

 

                                                                                                                                                                                     

            

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.11.2022.13.15.32_Formularz_ofertowy_-_za_O__cznik_nr_1.doc 2022-11-15 13:15:32 39,5KB
2 15.11.2022.13.15.46_Wzair_umowy_-_za_O__cznik_nr_2.doc 2022-11-15 13:15:46 69KB
3 15.11.2022.13.15.57_O_Ewiadczenie_wykonawcy_-_za_O__cznik_nr_3.doc 2022-11-15 13:15:57 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piotrowska 15-11-2022 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 15-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Monika Piotrowska 15-11-2022 13:15